مدیر پرستاری : شیدا فولادی وندا-کارشناس ارشد پرستاری

تلفن: 52664007    داخلی 61               پست الکترونیک: sh.fooladi45@gmail.com

اهداف: نظارت بر کلیه امور بالینی ومراقبتی با استفاده از دستورالعمل های استاندارد و بهره گیری از منابع استاندارد حرفه ای

شرح وظایف:

1.عملیاتی کردن مصوبات ودستورالعمل های دفتر پرستاری معاونت محترم درمان درراستای سیاستهای دانشگاه

2.اجرای قوانین وسیاستهای مجتمع وپیگیری دستورالعمل های معاونت محترم درمان

3.ارائه گزارشات مربوط به گروه پرستاری به ریاست ومعاونت درمان

4.استقرار محورهای اعتبار بخشی مرتبط با واحد پرستاری

5.تدوین واجرای خط مشی های مرتبط با پرستاری

6.همکاری با سایر گروهها وسطوح جهت دستیابی به اهداف سازمانی

7.شرکت فعال در کمیته های بیمارستانی

8.پایش شاخص های کیفیت مراقبت وارائه مستندات مربوطه

9.تنظیم وارائه آمارهای مربوط به نیروی انسانی

10.برنامه ریزی ارتقای فرآیندهای بالینی

11.اموزش وتوانمندسازی نیروی انسانی پرستاری

12.نظارت بر نحوه ارائه خدمت کارکنان پرستاری

13.محاسبه کارکرد واحد پرستاری واعلام به واحد حسابداری

14.تنظیم ضرایب مربوط به پرداخت مبتنی برعملکرد ومحاسبه نمره عملکردی کارکنان پرستاری

15.تدوین سیاستهای برخوردهای تشویق وتنبیه