اسامی سوپروایزرین بالینی :

رویا زکی زاده (سوپروایزر بالینی) (کارشناس پرستاری- سابقه کار:23 سال)

روح انگیز عظیمی (سوپروایزر بالینی) (کارشناس پرستاری- سابقه کار: 20سال)

سوپروایزر بالینی: مسئولیت نظارت مستقیم بر ارائه خدمات تشخیصی، بالینی و مراقبتی را بر عهده دارد.

 

شرح وظایف:

1.نظارت و کنترل مستمر بر رفتارشغلی کارکنان تحت سرپرستی

2.نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات بالینی و مراقبتی مبتنی بر شواهد و استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست و نظایر آن)

3.بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات و ارائه گزارش

4.ثبت حوادث و وقایع غیر مترقبه و تهیه آمار و ارائه گزارش به مقام مافوق و همکاران در شیفت بعد جهت پیگیری

5.مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری بر طبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی

6.تهیه و تنظیم گزارش بازدیدها از نظر کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان ارائه دهدگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط

7.ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر خدمات پرستاری در مورد نیازها و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

8.همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت

9.همکاری با مدیر خدمات پرستاری در تعیین خطی مشی ها ، ارزیابی ها، توزیع و انتصاب نیروی انسانی، آموزش و فعالیتهای مرتبط

10.شرکت در کلیه جلسات برنامه ریزی شده تعیین شده توسط مافوق

11.پاسخگویی به مراجع مختلف در رابطه با مرکز با توجه به اختیارات و مسئولیتها

12.مشارکت در شناسایی نیازهای آموزشی کادر پرستاری و ارائه گزارش به مدیرخدمات پرستاری و هماهنگی با سوپروایزر آموزرشی جهت آموزش

13مدیریت برخی از داروهای خاص از جمله داروهای مخدر در طول شیفت برحسب خطی مشی بیمارستان

14.مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستان