بیانیه رسالت

ماموریت بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی این است که با تکیه بر الطاف الهی و تلاش ارزشمند سرمایه های انسانی در راستای سیاست های اعلام شده وزارت بهداشت و درمان با ارائه خدمات درمانی با کیفیت بدون توجه به عوامل نژادی ، قومی و جنسیتی در راستای حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه ، ایمنی و رضایت بیماران و کارکنان گام برمی دارد.

 

دورنما :

ما بر آنیم تا با استعانت از خداوند متعال و با جذب پزشکان متخصص و تکیه بر بهبود مستمر کیفیت و تضمین ایمنی بیمار، به عنوان یکی از برترین بیمارستان های ارائه دهنده خدمات درمانی استاندارد در سطح استان خوزستان شناخته شویم.

 

ارزش ها :

این بیمارستان سعی دارد در تمامی برنامه ریزی های درمانی خود، ارزش های زیر را جزء اصول کاری اش قرار دهد:

  1. درنظر قرار دادن رضایت الهی
  2. رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع
  3. رعایت ایمنی بیماران و کارکنان
  4. بیمار محوری
  5. رعایت منشور حقوق بیمار
  6. مسئولیت پذیری و صداقت در کار
  7. آموزش و توانمند سازی کارکنان
  8. رعایت عدالت و ارزش های اخلاقی
  9. مدیریت مشارکتی