مشخصات بیمارستان :

بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی آغاجاری از سال 1363 شروع به کار نموده است.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان آغاجاری در حال حاضر دارای 37 تخت فعال و 92 نفر پرسنل درمان و اداری می باشد. بخش های بستری داخلی ، اطفال ، زنان و زایمان، اتاق عمل و نیز بخش های سرپایی دیالیز ،  اورژانس ، کلینیک تخصصی ، کلینیک دندانپزشکی و واحدهای پاراکلینیکی آزمایشگاه ، رادیولوژی و سونوگرافی می باشد .