این بیمارستان دولتی با 50 تخت مصوب که در اغاز به نام بیمارستان شرکت نفت در منطقه اغاجاری بعد از استخراج نفت در زمان حکومت پهلوی فعالیت داشته و بخش هایی نظیر زنان ، مردان و زایمان داشته است . به تدریج با انتقال شرکت نفت از آغاجاری به امیدیه ، مدتی متروکه مانده و پس از آن به عنوان دبیرستان دخترانه و سپس اداره قند و شکر مورد استفاده قرار می گرفت . 

با شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 با بررسی و کارشناسی انجام شده به عنوان بیمارستان پشت جبهه مورد بازسازی قرار گرفته و تجهیز گردید و از سال 1363 به عنوان بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی شروع به فعالیت رسمی نموده و در آمار کشوری ثبت گردید . 

بیمارستان در حال حاضر دارای بخش های بستری داخلی ، اطفال ، زنان و زایمان، اتاق عمل و نیز بخش های سرپایی دیالیز ،  اورژانس ، کلینیک تخصصی ، کلینیک دندانپزشکی و واحدهای پاراکلینیکی آزمایشگاه ، رادیولوژی و سونوگرافی می باشد .