ساعات ملاقات:

ملاقات بیمار در این بیمارستان بصورت همه روزه میباشد.

شنبه تا پنجشنبه 17 الی 18