بیمه های طرف قرارداد:

تامین اجتماعی خدمات درمانی (بیمه سلامت ایرانیان) نیروهای مسلح حوادث ترافیکی (تصادفی) شرکت نفت