مسئول بخش اورژانس: سرکار خانم زهره مرادی - کارشناس پرستاری

شماره تماس داخلي : 2272 - 2290
 

ترياژ : به معني دسته بندي كردن بيماران مي باشد .در ورودي اورژانس اتاق ويژه اي جهت ترياژ وجود دارد كه در هر شيفت يك پرستار انجام وظيفه مي نمايد كه در بدو ورود بيمار را ارزيابي و به اتاق درمان مربوطه راهنمايي نموده و يا به درمانگاه تخصصي ارجاع مي دهد.اتاق ترياژ داراي يك سري وسايل اوليه مانند  گوشي پزشكي و فشارسنج ، پالس اكسي متري انگشتي و آبسلانگ مي باشد همچنين داراي سيستم paging مي باشد كه به ايستگاه پرستاري اورژانس متصل است.

 اتاق معاينه پزشك جهت پزشكان اورژانس در جنب اتاق ترياژ واقع شده است.

اورژانس عمومی : شامل 10 تخت جهت بيماران با مشكلات فشارخون و قلبي است. اين اورژانس مجهز به دو دستگاه مانيتورينگ ديواري و دو عدد كپسول اكسيژن و ترالي سرم مي باشد. ايستگاه پرستاري نيز در اين مكان واقع شده است كه داراي يك منشي و دو پرستار مي باشد و يك سيستم كامپيوتر جهت انجام كارهاي his در اختيار آنها قرار دارد. كمد استوك وسايل و داروها نيز در اين قسمت تعبيه شده است .

اتاق پانسمان : شامل 1 عدد تخت و 1 عدد ترالي مي باشد كه بيماران تصادفي و يا ترومائي در اين قسمت پذيرش مي گردند همچنين خدماتي نظير كشيدن بخيه و انجام پانسمان و ... صورت مي گيرد.

اتاق تروما : شامل 1تخت عمل ، كمد وسايل مخصوص انجام بخيه ، ميز پكينگ ، ساكشن ، وارمر ، چراغ سياليتيك ،كپسول اكسيژن پرتابل مي باشد.در اين قسمت خدماتي نظير بخيه انجام مي شود .كمك پرستاران ست ها را دراين اتاق مي شويند و پك مي كنند.
اتاق  :Cpr  شامل يك تخت cpr – تخت بيمار بد حال و يك تخت اطفال مي باشد.بيماران سطح1 و بيماراني كه ممكن است در اين سطح قرار گيرند در اين اتاق تحت درمان قرار مي گيرند . اين قسمت داراي تجهيزات ترالي اورژانس ، دو عدد مانيتورينگ ، دستگاه پالس اكسي متر ، ساكشن ، پاراوان ميكرونت و ... مي باشد.

درمانگاه عمومي : بيماران غير اورژانسي در اين قسمت ويزيت مي شوند. اين درمانگاه به صورت شبانه روزی فعاليت مي نمايد.

واحد EKG  یا نوار قلب

این واحد در بخش اورژانس بیمارستان مستقر مي باشد . خدمات این واحد به کلیه بیماران سرپایی ، کلینیک و بستری در بخش ها ارائه می گردد.
این واحد مجهز به دو دستگاه EKG می باشد یک دستگاه در اورژانس به صورت ثابت بوده و دستگاه دوم جهت انجام EKG در CPR استفاده می شود.

پزشكان اورژانس
آقايان : دكتر غلامی – دکتر ستها – دکتر مختاری – دکتر نمازی