مسئول بخش اتاق عمل: سرکار خانم رویا زکی زاده -کارشناس ارشد پرستاری