رئیس بخش: جناب آقای دکتر علی جوکاری-متخصص داخلی

مسئول بخش داخلی: سرکار خانم مدینه دستوم- کارشناس ارشد پرستاری

پزشكان : سرکار خانم  دكتر فاطمه زینلی – جناب آقای دکتر علی جوکاری


خدمات قابل ارائه  :

بخش داخلی این بیمارستان از سال 1364 شروع به خدمت رسانی نموده است و دارای 11 تخت فعال

می باشد. و بیماران با مشکلات داخلی و اطفال در این بخش پذیرش می شوند.