آدرس : خوزستان-شهرستان آغاجاری.بلوار پرستار-بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی آغاجاری

تلفن های تماس :                                                                                                         

مدیریت :   06152662019 -06152662013

امور مالی : 06152665104

امور اداری : 06152662311

اطلاعات : 06152662011