دات نت نیوک
Menu

بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری

You must configure this module first via "Module Configuration"

                                                   

اسناد درخواستی از شرکت های متقاضی حضور در تجدید مرحله دوم مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید

اشرفی اصفهانی شهرستان آغاجاری در سال 97

 

 • مهلت دریافت اسناد از تاریخ سه شنبه 18/10/97 لغایت پنج شنبه 20/10/97

 

 • مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی تا روز شنبه 22/10/97 ساعت 14

 

 • تاریخ و محل گشایش ها پاکت ها روز یکشنبه 23/10/97 در دفتر مدیریت شیکه بهداشت و درمان شهرستان آغاجاری

 

 

مدارک مورد نیاز در فایل ذیل موجود است 

 دانلود فایل

 

 

 

 • پزشکــــان

   

   

 • بخش هـا

   

   

 • پاراکلینیک

   

 • کنترل عفونت

   

   

 • اداری و پشتیبانی